Regulamin Konferencji „AI Summit Poland 2024”

Regulamin Konferencji „AI Summit Poland”
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 31 stycznia 2024 r.
  2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
  3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
  4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z AI Summit Poland jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
  5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
   • AI Summit Poland  –Konferencja AI Summit Poland, której dotyczy niniejszy Regulamin Szczegółowy
   • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
   • Polityka Cookies - https://aisummitpoland.pl/polityka-cookies/
   • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
   • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
   • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
   • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
   • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
  6. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
  7. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
  8. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.
   
 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI AI Summit Poland
  1. AI Summit Poland jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: praktyków biznesu i liderów cyfryzacji, ekspertów od technologii, a także naukowców i przedstawicieli instytucji, od których zależy dalszy rozwój i wykorzystanie AI w Polsce.
  2. Liczba Uczestników w AI Summit Poland jest nieograniczona.
  3. AI Summit Poland jest Konferencją organizowaną zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie: https://aisummitpoland.pl/agenda/
  4. Na AI Summit Poland obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://aisummitpoland.pl/rejestracja/
  5. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dwóch dni przed konferencją lub do wyczerpania miejsc. Po tym terminie rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w AI Summit Poland i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w AI Summit Poland.
  6. W AI Summit Poland można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
  7. Udział w AI Summit Poland jest możliwy we wskazanej przez Organizatora lokalizacji.
  8. AI Summit Poland obejmuje swoim zakresem:
   • przeprowadzenie AI Summit Poland zgodnie z Harmonogramem;
   • udział Prelegentów;
   • projekcję prezentacji multimedialnych AI Summit Poland;
   • możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań;
   • dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
  9. Aktualna Lista Partnerów AI Summit Poland znajduje się na stronie https://aisummitpoland.pl/organizatorzy/
  10. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.
   
 3. CENA ZA UDZIAŁ
  1. Uczestnik ma możliwość otrzymania rabatu w wysokości 100% ceny, wówczas udział w AI Summit Poland nie wiąże się z koniecznością uiszczenia Ceny przez Uczestnika.
  2. Cena za udział w AI Summit Poland jest zależna od wybranego pakietu na stronie rejestracyjnej. W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi dobrowolne zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów, wówczas Uczestnikowi zostaje automatycznie naliczony rabat w wysokości 250 zł. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w AI Summit Poland.
   
 4. REZYGNACJA Z AI Summit Poland
  1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z AI Summit Poland bez ponoszenia kosztów maksymalnie 7 dni przed terminem konferencji.
  2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
  3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w AI Summit Poland niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
  4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału w konferencji, nie jest tożsame z rezygnacją z udziału w Konferencji
  W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.
   
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W celu prawidłowego przebiegu AI Summit Poland z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w AI Summit Poland są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w AI Summit Poland, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
  2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://aisummitpoland.pl/polityka-cookies/
  3. Przebieg AI Summit Poland może być utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
  4. Fragmenty nagrania z przebiegu AI Summit Poland mogą być wykorzystywane do promocji AI Summit Poland lub Organizatora po jej odbyciu się.
  Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia AI Summit Poland – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.
   
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
  2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla AI Summit Poland: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
  4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na AI Summit Poland lub zaakceptowały nowy regulamin.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie AI Summit Poland, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.